USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa SUNUŞ

Sunuş


Sivil toplum; “demokrasi”, “insan hakları” ve “hukuk devleti” kavramlarının yerleşmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endişelere kadar sosyal yaşama dair her türlü konuyu "toplum adına" gündeme getirir, tartışır, projeler üreterek etkili ve yetkili konumda bulunan yöneticileri harekete geçirir.

Son zamanların, ulusal ve küresel gündemini belirleyen tartışmaların odağında yeni ve güçlü bir ses yükseliyor, “Sivil Toplum”...

Sivil toplum; “demokrasi”, “insan hakları” ve “hukuk devleti” kavramlarının yerleşmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endişelere kadar sosyal yaşama dair her türlü konuyu "toplum adına" gündeme getirir, tartışır, projeler üreterek etkili ve yetkili konumda bulunan yöneticileri harekete geçirir. Medeniyet kavramını “kurumsallaşmış ahlak” olarak kabul edecek olursak, ahlak anlayışımız gereği “dayanışma” kavramını da bu saydıklarımızın dışında düşünemeyiz.

Günümüz dünyasında faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bu amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmaktadır. Hiç şüphesiz bu sivil toplum kuruluşları, temsil ettikleri ve etkili oldukları bölge halkları arasında demokrasi, hoşgörü, barış ve sevgi çerçevesinde daha etkin olabilmenin yanı sıra kendi aralarında da iletişime ve dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bugüne değin bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında yeterli ve etkili düzeyde bir iş birliği ve iletişim ağı oluşturulamamış olması ciddi bir sorundur.

USTKİP (Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu), bu gereğin bilincinde olan ve ihtiyaç duyan tüm bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üst bir kimlik altında bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda müşterek hareket edebilmeleri amacıyla kurulmuştur.

USTKİP bölgesel veya uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında buluşturarak; insani yardım, kalkınma yardımları, eğitim - kültür faaliyetleri, sağlık, çevre ve uluslararası ilişkiler gibi konularda çalışma grupları oluşturmuştur. Böylece sivil toplum kuruluşları bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek, ihtiyaç duydukları iletişim ve iş birliği imkânlarına kavuşmuş olacaktır.


Çatışma ve kaos ortamlarının eksik olmadığı günümüzde, savaşlarla, iç çatışmalarla, dogal afetlerle, açlıkla, yoksullukla boğuşan toplumlar arasında sağlanması gereken güçlü iş birliği ve iletişim, sivil toplum kuruluşları üzerine ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. USTKİP'in bu anlamda üstlendiği misyonu dünya kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

 

Farklı dil, din ve etnisiteler arasında diyalog ve hoşgörünün geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve iletişimin geliştirilmesi ile mümkündür.

Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, ülkeler arası siyasi sorunlar nedeniyle iletişim kopukluğu yaşayan halklar arasında sevgi ve iletişim bağlarının kurulması, ortak anlayışla, ilke ve hedefler geliştirilmesi açısından çok önemli kurumlardır.
 
Dünya olağanüstü çalkanmalara sahne olurken, medeniyetler uzlaşması ve küresel barışa olan ihtiyaç da kendini daha fazla hissettirmektedir.
 
Medeniyetler uzlaşması, küresel barış, diyalog ve hoşgörü kültürü, demokrasi ve barış, eğitim, acil ve insani yardımlar, kültürel iş birlikleri, hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşlarının etkili çalışmalarıyla gerçekleşecek projelerdir. Gerek Türkiye’deki, gerek Türkiye dışındaki sivil toplum kuruluşları arasında ortak çalışma zemini oluşturulması ve koordinasyon sağlanması büyük önem arzetmektedir.
 
Dünyada ve kültürel coğrafyamızda uluslararası çapta hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda iş birliğine gitmeleri bugün bir zorunluluk hâlini almıştır.
 
Sınırların ortadan kalktığı dünyamızda, sivil toplum kuruluşlarının birbirleri ile iletişime geçmeleri, ortak projeler hazırlamaları, birbirlerinden destek ve yardım almaları çok önemlidir.
 
Farklı dil, din ve etnisiteler arasında diyalog ve hoşgörüye dayalı bir iletişim kurulması, sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarının genişletilmesiyle yakından alakalıdır.
 
Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yeni açılımlar kazandırılması, uluslararası düzeyde çalışmayı hedefleyen sivil koplum kuruluşları için ortak bir zemin oluşturulması ve aralarında iletişim ve etkileşim sağlanması için acil olarak bir platform oluşturulması gereklilik halini almıştır.
 
Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının küresel çapta bir dayanışma ve iş birliği içine girmesi neticesinde, sivil toplum kuruluşlarının hizmet amaçlarına göre tasnif edilmesi ve uluslararası standartların oluşturulması mümkün olacak; böylece benzer faaliyetler içindeki sivil toplum kuruluşlarının birbirleri ile iletişime geçerek daha etkin çalışması sağlanmış olacaktır.
 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.